Algemene Voorwaarden – Storytelling Event

Storytelling Event – Volg het witte konijn is een activiteit van de Storytelling Academy. De Storytelling Academy staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30220842

Voorwaarden zijn van toepassing op de door Storytelling Academy georganiseerde bijeenkomsten: evenementen, trainingen, workshops, cursussen.

Artikel 1. Aanmelding

Uw inschrijving voor een bijeenkomst is pas definitief nadat uw deelnamebedrag door ons is ontvangen via bankrekening 89.88. 96.002 t.n.v. de Storytelling Academy, Rhenen. Het moment dat uw betaling via de SNSbank is ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging (en tevens toegangsbewijs) per e-­‐mail.

Artikel 2. Annulering

U kunt tot 4 weken voor aanvang van een bijeenkomst annuleren. De annuleringskosten bedragen dan 50% van het deelnamebedrag. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en betaalt u het gehele deelnamebedrag. In overleg kan u overgaan tot in de plaatstelling door een ander.

Artikel 3. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de docenten, sprekers, en of artiest(en) zal de Storytelling Academy alles wat in haar mogelijkheid ligt doen om in eerste instantie voor een vervangende spreker en of workshopdocent zorgen. Het inschrijfgeld zal dan niet gerestitueerd worden. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Storytelling Academy wordt verschoven dan zullen de toegangsbewijzen op die nieuwe datum geldig zijn en niet worden gerestitueerd. Indien er geen vervanging kan worden gevonden dan heeft de Storytelling Academy het recht het evenement te annuleren. In geval van andere vormen van overmacht (stakingen, brand, slechte weersomstandigheden) heeft de Storytelling Academy het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Indien het evenement volledig wordt geannuleerd, zal de Storytelling Academy verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op de bevestiging (toegangsbewijs). Restitutie vindt uiterlijk binnen zes weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 4. Geschillen

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van Toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe

dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij enige wettelijke regeling zich hiertegen verzet.

www.storytellingacademy -­‐ www.storytellingevent.nl